Tijdens de komende Regioraad zal er gestemd moeten worden. Boris Vergeer (Scouting Frankendael) heeft zich aangemeld om verkiesbaar gesteld te worden als Regio Voorzitter. Boris loopt al een aantal maanden mee met det Regio Bestuur. Onze huidige voorzitter René van Andel heeft vorig jaar aangegeven te willen stoppen met zijn functie.
 
Hierbij stelt Boris zich even kort voor:
 
Mijn naam is Boris Vergeer en ik ben sinds de bevers lid bij scouting Frankendael in Amsterdam-Oost. Vanaf mijn vijftiende tot mijn 21e ben ik leiding en later teamleider geweest bij de bevers. Sinds 2019 ben ik ook als praktijkbegeleider bij mijn groep actief.
in december 2020 ben ik lid geworden van het regiobestuur. Daar wil ik me vooral inzetten voor de verbinding tussen de groepen onderling en tussen de groepen de regio.
In het dagelijks leven werk ik als hockeytrainer en studeer ik aan de HvA.
 
Zorg dat jouw groep ook mee stemt! Vraag een uitnodiging voor de online regioraad op donderdag 10 juni via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
De agenda voor de Regio/Admiraliteitsraad op 10-06-2021:
* Introductie Regio Kompas
* Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)
* Wanneer het Regiobestuur informeren betreffende (groep)szaken?
* Stemmen in verband met nieuwe kandidaat Voorzitter Regio*
* Vooruitzicht activiteiten
* Kascontrole Regio
* Mededelingen Trainingsteam (TMT)
* Terugkoppeling Nautisch Technische Commissie (NTC)
* Wat verder ter tafel komt
 
Stemmen zal gaan in Zoom middels de poll functie, volgens het door Scouting Nederland opgestelde reglement, te vinden via de volgende link:
https://www.scouting.nl/ondersteuning/juridische-zaken/huishoudelijk-reglement pagina 16 + 17, onder art 43 en 44 , telt er maar 1 stem per groep en quorum helft +1
 
 
artikel 43 Vergaderingen
 1. De regioraad vergadert ten minste twee maal per jaar en verder zo vaak als het regiobestuur
  dit nodig acht.
 2. Het regiobestuur dient tevens een vergadering van de regioraad uit te schrijven indien ten minste één tiende van de leden van de regioraad dit verzoekt. Indien het regiobestuur niet aan dit verzoek voldoet of kan voldoen, kunnen de verzoekers tot het bijeenroepen overgaan.
 3. Het regiobestuur kondigt ten minste vier weken voor de vergadering de datum van de vergadering aan. De datum wordt bekend gemaakt aan de leden van de regioraad en aan de secretariaten van de tot de regio behorende groeps- en kringverenigingen. De agenda en de daarbij behorende stukken dienen uiterlijk twee weken voor de vergadering in het bezit te zijn van de leden van de regioraad en de secretariaten van de tot de regio behorende groeps- en kringverenigingen.
 4. De leden van het regiobestuur nemen deel aan de vergaderingen van de regioraad. Zij hebben spreekrecht maar geen stemrecht.
 5. Indien er ten dienste van de regio een stichting bestaat kunnen de leden van het dagelijks bestuur van die stichting aanwezig zijn bij de vergaderingen van de regioraad. Zij hebben spreekrecht maar geen stemrecht.
 6. De vergaderingen van de regioraad zijn toegankelijk voor de leden binnen de regio en haar groeps- en kringverenigingen. De regioraad kan besluiten dat bij behandeling van bepaalde onderwerpen de vergadering besloten is. Het regiobestuur beslist over de toelating van andere personen.
 7. Leden van het landelijk bestuur hebben toegang tot de vergaderingen van de regioraad, mits zij hun bezoek tevoren aankondigen. Zij hebben spreekrecht.
 8. Van de vergadering van de regioraad wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt toegezonden aan de leden van de regioraad, aan de secretariaten van de groeps- en kringverenigingen in de regio en aan eventuele andere aanwezigen.
artikel 44 Besluitvorming
 1. Besluiten kunnen worden genomen in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal leden van de regioraad aanwezig is.
 2. Wanneer bij het niet aanwezig zijn van het vereiste quorum over hetzelfde onderwerp in de volgende vergadering opnieuw wordt gestemd, kan het besluit worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden van de regioraad.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, worden besluiten in de regioraad genomen met een eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen.
 4. Elk lid van de regioraad heeft één stem.
 5. Blanco stemmen tellen niet mee ter bepaling van de uitslag van de stemming.
 6. De stemming over personen geschiedt schriftelijk.
 7. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.